Pandėlio miesto bendruomenė

Oficiali bendruomenės svetainė

Pandėlio miesto bendruomenė - Oficiali bendruomenės svetainė

Apie mus

PANDĖLIO MIESTO BENDRUOMENĖ

 • Pandėlio miesto bendruomenė yra savanoriškai susibūrusi organizuota žmonių grupė, turinti bendrus tikslus ir poreikius, savarankiška, turi teisinę formą, registruota pagal valstybės, teritorinio vieneto ar savivaldybės teisės aktus kaip asociacija .
 • Pandėlio miesto bendruomenė įkurta 2005 m. kovo 25 d.

Savo veikloje mes remiamės šiais pagrindiniais principais:

SĄŽININGUMU – moralinio atsakingumo už savo poelgius jausmu.

TOLERANCIJA – pakanta kitokiai nuomonei, kito įsitikinimams ir pažiūroms.

ATSAKOMYBE – moralinių, pareiginių ir teisinių reikalavimų paisymu.

DRAUGIŠKUMU – bendravimu ir bendradarbiavimu, paremtu gera valia.

ESTETIŠKUMU – elgesio, kalbos ir aplinkos grožio puoselėjimu.


Pagrindiniai Pandėlio miesto bendruomenės tikslai:

 1. Bendruomenės telkimas, socialinių, ekonominių, kultūrinių problemų sprendimas;
 2. Neįgaliųjų, senyvo amžiaus žmonių, vaikų, gyvenančių asocialiose šeimose problemų sprendimas;
 3. Kultūrinė, sportinė, švietėjiška veikla;
 4. Miesto švenčių, tradicijų atgaivinimas ir plėtojimas;
 5. Bendruomenės narių ir jaunimo pilietinės iniciatyvos skatinimas;

Pandėlio miesto bendruomenė, įgyvendindama įstatuose nurodytus tikslus, gali:

 1. Nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą;
 2. Steigti visuomenines informavimo priemones;
 3. Organizuoti masinius renginius;
 4. Turėti, pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį panaudoti, valdyti ir juo disponuoti;
 5. Gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, fizinių ir juridinių asmenų, valstybės valdžios ir valdymo institucijų ar valstybinių organizacijų tikslinėms programoms įgyvendinti;
 6. Samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai;
 7. Turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatymams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.

Bendruomenės nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai – 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys.

 • Bendruomenės taryba:

Bagužienė Jūratė
Baltrūnas Andrius
Butkus Gintautas
Čižiūnienė Janina
Deksnienė Jūratė (nuo 2017-05-10)
Joneliūkštis Vidas
Juodsnukienė Genovaitė
Legienė Laima
Šimkus Robertas

Norintiems gauti daugiau informacijos apie Pandėlio miesto bendruomenės veiklą, prašome kreiptis į bendruomenės pirmininkę Jūratę tel. 8–651 25115 arba el. paštu j.baguziene@gmail.com